مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) پسرانه سلام ونک »

« راهنمایی (متوسطه اول) پسرانه سلام ونک »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::